Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ công chức tính đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng

Chi Tiết

Bảo vệ ĐATN K58

Ngày 20, 21/06/2018, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 102

Chi Tiết
Trang 2 trên 3123