Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ công chức tính đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng

Chi Tiết

Năng lực bộ môn

Tổng số cán bộ viên chức đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng dạy và 3 cán bộ thí nghiệm, trong đó có 2PGS.TS; 2GVC.TS; 4GV.TS; 1GVC.ThS; 8GV.ThS; 2ThS.TnV và 1KS.TnV

Chi Tiết