Về LAS XD 928

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Bộ môn ĐCCT đã trở thành một trong những Bộ môn chuyên ngành lớn của trường Đại học Mỏ – Địa chất, có uy tín trong công tác đào tạo nghiên cứu koa học và triển khai công nghệ thuộc lĩnh vực Địachất công trình – Địa kỹ thuật ở nước ta. Trong quá trình phát triển, Bộ môn Địa chất công trình đã chú trọng đầu tư, xây dựng phòng thí nghiệm ngay từ những thời gian đầu thành lập.

Chi Tiết