Năng lực bộ môn

Tổng số cán bộ viên chức đến tháng 5 năm 2016 là 20 người, gồm 17 cán bộ giảng dạy và 3 cán bộ thí nghiệm, trong đó có 2PGS.TS; 2GVC.TS; 4GV.TS; 1GVC.ThS; 8GV.ThS; 2ThS.TnV và 1KS.TnV. Hiện có 2 cán bộ đang NCS ở nước ngoài (Nhật Bản), 1 TS đang nghiên cứu ở CHLB Đức. Nhiều cán bộ của Bộ môn đã và đang tham gia lãnh đạo Trường, Khoa, Trung tâm và Công ty.

Bộ môn có 3 nhóm chuyên môn: “Đất đá xây dựng và kỹ thuật cải tạo”; “Địa chất công trình – Địa động lực công trình và môi trường” và “Cơ học đất đá và kỹ thuật nền móng”.

Bộ môn Địa chất công trình hiện nay đảm nhiệm giảng dạy các học phần cho chuyên ngành ĐCCT-ĐKT, ĐCTV-ĐCCT, Xây dựng, Khai thác, Khoan thăm dò…