Kế hoạch đào tạo

Hiện nay, Bộ môn Địa chất công trình đang đào tạo sinh viên theo chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật theo hai hướng chuyên sâu: Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và Địa kỹ thuật công trình. Dưới đây là Kế hoạch đào tạo theo hai hướng chuyên sâu trên.